Proti láske zmôže niečo len smrť, alebo ešte väčšia láska. (A.Tammsaare)
BO

Biblická olympiáda

Pozývame a povzbudzujeme všetkých žiakov a študentov k zapojeniu sa do súťaže, čítaniu a práci so Svätým Písmom a potom k fair-play súťaženiu.
Nech vás povzbudí  aj motto sv. Hieronyma: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Veríme, že vás bude čo najviac a vaši duchovní otcovia ako aj katechéti vás dobre pripravia.

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:
1. kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií
2. kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže:    Vybrané knihy Svätého Písma:
STARÝ ZÁKON:  Kniha Rút a Prvá kniha kráľov
NOVÝ ZÁKON:  Evanjelium podľa Matúša

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

Podmienky súťaže:

Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku treba doručiť na Diecézny katechetický úrad svojej diecézy do 30. 11. 2018.

Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

Písomnú prihlášku nájdete TU.

Prihlášky posielajte na adresu:

RKFÚ Jaklovce
Okružná 432/1
055 61 Jaklovce
(tel.: 053/489 42 97)

Menný zoznam trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Prihláška do dekanátneho (okresného) kola spolu s tlačivom Súhlas zákonného zástupcu.

Škola, ktorá nedoručí tlačivá: Prihláška do dekanátneho (okresného) kola a Súhlas zákonného zástupcu do stanoveného termínu, nebude zaradená do dekanátneho (okresného) kola.

Viac informácií (prihláška, predbežný harmonogram, študijné materiály atď.) nájdete TU

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ Rožňava a člen odbornej komisie Biblickej olympiády