Pravá láska začína tam, kde sa už nečaká odmena. (Exupéry)
BO

Biblická olympiáda

Pozývame a povzbudzujeme všetkých žiakov a študentov k zapojeniu sa do súťaže, čítaniu a práci so Svätým Písmom a potom k fair-play súťaženiu.
Nech vás povzbudí  aj motto sv. Hieronyma: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Veríme, že vás bude čo najviac a vaši duchovní otcovia ako aj katechéti vás dobre pripravia.

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:
1. kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií
2. kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže:    Vybrané knihy Svätého Písma:

STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus 1-24          Kniha proroka Jonáša 

NOVÝ ZÁKON:  Evanjelium podľa Jána

Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla

Podmienky súťaže:

Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku treba doručiť na Diecézny katechetický úrad – adresa: RKFÚ, Okružná 432/1, 055 61 Jaklovce do 02. 12. 2019.

Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

Menný zoznam trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Registrácia do dekanátneho kola na DKÚ, Okružná 432/1, 055 61 Jaklovce

Škola, ktorá nedoručí tlačivo Registrácia do dekanátneho (okresného) kola do stanoveného termínu, nebude zaradená do dekanátneho (okresného) kola.

Prihlášky posielajte na adresu:

RKFÚ Jaklovce
Okružná 432/1
055 61 Jaklovce
(tel.: 053/489 42 97)

Viac informácií (prihláška, predbežný harmonogram, študijné materiály atď.) nájdete TU

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ Rožňava a člen odbornej komisie Biblickej olympiády