Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom. (sv.TA II/II q.81 a.8)
BO

Biblická olympiáda

Pozývame a povzbudzujeme všetkých žiakov a študentov k zapojeniu sa do súťaže, čítaniu a práci so Svätým Písmom a potom k fair-play súťaženiu.
Nech vás povzbudí  aj motto sv. Hieronyma: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Veríme, že vás bude čo najviac a vaši duchovní otcovia ako aj katechéti vás dobre pripravia.

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:
1. kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií
2. kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže:    Vybrané knihy Svätého Písma:
STARÝ ZÁKON:  Genezis 12-50
NOVÝ ZÁKON:  Evanjelium podľa Marka

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu

Podmienky súťaže:
Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku nájdete TU.

Je potrebné ju doručiť do 30. 11. 2017 na adresu:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jaklovce
Okružná 432/1
055 61 Jaklovce
(tel.: 053/489 42 97)

Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže!

V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do dekanátneho (okresného) kola. Mená trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Potvrdenie o priebehu školského kola. 
Viac informácií (prihláška, predbežný harmonogram, študijné materiály atď.) nájdete TU

Organizátorom celoslovenského kola je Rožňavská diecéza.

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Jozef Bednárik, člen odbornej komisie Biblickej olympiády za Rožňavskú diecézu