Najviac stratený deň nášho života je ten, keď sme sa nezasmiali. (Chamford)
BO

Povinnosti

1.     Účasť na:

a)    nedeľných sv. omšiach a na sv. omšiach v prikázaný sviatok – účasť musí byť na celej sv. omši. Kontrolujú ju animátori a kňaz. Po skončení sv. omše si birmovanec dá účasť podpísať. Na tento účel dostal každý birmovanec podpisovník. Podpis dostane len ten, kto splní podmienku v bode 7.

b)    stretnutiach skupín – každý birmovanec sa zúčastňuje stretnutí podľa dohodnutého rozvrhu hodín.

c)    na spoločnej sv. omši raz do mesiaca – raz mesačne sa každý birmovanec zúčastní spoločnej sv. omše a katechézy, ktorá nasleduje po jej skončení. Tieto stretnutia sa konajú v sobotu o 10:00. Presné termíny (dátumy) sa birmovanec dozvie na skupinovom stretnutí, na tejto internetovej stránke, alebo na nedeľnej sv. omši vo farských oznamoch.

Pre účasť spoločne platí pravidlo „3 krát a dosť“ – trojnásobná neospravedlnená neúčasť svedčí o nezáujme prijať túto sviatosť a tak automaticky spôsobuje vylúčenie z tohtoročnej prípravy na sviatosť birmovania.

2.    Pravidelne sa pripravovať na stretnutia a osvojiť si potrebné vedomosti – každý birmovanec môže tieto vedomosti nadobudnúť na stretnutiach skupín a doplniť vlastným štúdiom.

3. Vykonať si pobožnosť Deväť prvých piatkov resp. aspoň raz do mesiaca sa vyspovedať – v týždni pred prvým piatkom sa vyspovedať a v prvý piatok na sv. omši prijať Krista v Eucharistii. Ježiš sľúbil tým, ktorí si vykonajú deväť prvých piatkov, že nezomrú bez jeho milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a jeho Srdce im bude bezpečným útočiskom v hodine smrti.

4.     Zapájať sa do života farnosti – spev (žalmy, zbor), lektor (čítania), modlitba sv. ruženca, v pôstnom období pobožnosť krížovej cesty, pomoc pri príprave aktivít s deťmi, pomoc pri tvorbe časopisu, pomoc pri tvorbe web stránky, miništrovanie a pod. Môže prísť aj s vlastnými návrhmi za kňazom alebo animátormi.

5.     Akceptovať nariadenia animátorov.

6.     V prípade problémov komunikovať s animátorom/kňazom osobne – v prípade akýchkoľvek nejasností alebo komplikácií komunikuje birmovanec OSOBNE (nie v zastúpení rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných).

7.    Pri sv. omšiach a stretnutiach dodržiavať zásady slušného správania – nežuť žuvačky, vypnúť mobilné telefóny, vhodne sa obliecť, nevyrušovať svojím správaním ostatných veriacich a pod.

8.    V kostole birmovanec zaujme také miesto, aby prežíval sv. omšu aktívne, videl čo sa koná na oltári pre svoj osobný duchovný úžitok  na tento účel sú vyhradené pre birmovancov lavice vpredu.

Nezáujem birmovanca a neplnenie týchto podmienok predĺži birmovancovi prípravu a oddiali termín prijatia sviatosti birmovania.