Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. (sv.Terezka)
BO

Ja som s vami po všetky dni

nanebovstupenieStará legenda hovorí, že na svete je miesto, kde sa nebo spája so zemou. O tom sa dozvedeli aj dvaja mnísi. Rozhodli sa nájsť toto miesto. Vydali sa na cestu. Prešli celý svet. Museli prekonať mnoho nástrah, ťažkostí, útrap. Stále si hovorili, že sa nesmú vzdať, pretože tam na nich čaká Boh. Ocitli sa v cieli, pred bránou do neba. Keď vstúpili, zistili, že to miesto, kde sa nebo spája so zemou, sa nachádza tam, kde žili: v ich kláštore.

Život v nebi začína tam, kde na zemi žijeme, tam, kde nám určil Boh. Nebo začína tu. Môžeme sa sami seba pýtať: ako plním svoje poslanie? Je mojím pričinením nebo tam, kde žijem? Dá sa to vidieť podľa môjho prístupu k ľuďom a iným hodnotám v okolí. Nevytváram vo svojom okolí opak neba, teda peklo? Pretože život na zemi je aj predsieň pekla.
Boh nám skrze Ježiša v láske Ducha Svätého daroval už dnes hodnoty, ktoré nás majú pripraviť na večné prebývanie v nebi. Sú to nielen svätá omša, sviatosti, modlitba, Božie slovo, ale všetko, čo Boh stvoril, čím nás obdarúva, aby sme využili na získanie zásluh pre nebo. Každý sám rozhoduje o svojej večnosti.

Aj počas svätej omše môžeme prežiť predsieň neba. Tu sa učíme, čo budeme prežívať v nebi. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána má byť dostačujúce oslovenie. Cirkev učí národy, krstí a v Cirkvi sa napĺňajú Ježišove slová: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20).
Veríme, že v Ježišovom nanebovstúpení máme aj my nádej. Kristus je záruka, že ak všetko robíme s Kristom, pre Krista a v Kristovi, jeho nanebovstúpením nás približuje k nebu. Kristovo nanebovstúpenie je triumf, ktorý je zárukou každému, kto uveril v Krista, Božieho Syna, ako svojho Boha a Pána. Nechceme na to zabúdať, ale pripomíname si ho ako radostnú nádej.

Zdroj: vincentini.sk
christ-net.sk

Nie je možné pridávať komentáre.