Čím je tvár vážnejšia, tým je úsmev krajší. (F.Chateaubriand)
BO

Katechéza pre ženy

Sv. Otec František povedal: „Ženy majú v Cirkvi osobitné poslanie.”

Dnes sa dostáva do pozornosti a na prvoradé miesto v spoločnosti slovo emancipácia, čo znamená rovnosť muža a ženy. Viac sa o tom hovorí v západných krajinách. Emancipácia za každú cenu!

Žena je obdarená samým Bohom, aby milovala a bola milovaná, aby bola nežná, pozorná a citlivá. Muž za milovaním vidí sex, rozmýšľa hlavou, žena srdcom, žena to cíti a preciťuje každú životnú okolnosť a situáciu.

Aký je rozdiel medzi mužom a ženou?

Každý muž a každá žena by si mali byť plne vedomí svojich darov. Muž a žena sa majú vzájomne dopĺňať. Muž rieši nosné veci, žena detaily. Adam sa zaradoval, keď Boh stvoril ženu. Muž – Adam videl krásu v žene – Eve. Žena by nemala za každú cenu byť podobná mužovi. Byť ženou znamená byť nežná, citlivá, vnímavá. Jedným z hlavných povolaní ženy je byť matkou. Byť matkou, v tom muži ženu nezamenia. Súčasný svet propaguje kariéru, vzdelanie, právo zastávať rôzne vedúce funkcie. Boh zveruje žene zodpovednú funkciu byť v prvom rade matkou, vychovávať deti. Boh jej zveruje do výchovy dieťa, ktoré má nesmrteľnú dušu. Veľká je dôvera Boha voči žene – matke. Netreba sa báť dnes prosiť a prijať i viac detí. Dnešný svet nás chce oklamať a podáva klamlivé argumenty: žijeme dnes v ťažkej dobe, zlá ekonomická situácia, drahé jedlo, šaty… Vo viacdetných rodinách však pomáhajú aj samotné deti. Starší súrodenec sa stará o mladšieho. Povolanie byť matkou je potrebné aj pre spásu. Ale spasí sa rodením detí vtedy, ak tie vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a triezvosti. (1Tim.2,15)

Sexualita, zachovať si dôstojnosť ženy.

Nie som tovar. Chcem byť pekná, príťažlivá, ale treba si dať otázku vo svojom vnútri, kde a komu? Nestať sa objektom hriechu. Žena má dbať o sexuálnu príťažlivosť, ale vo svojej rodine! Hriech sexuality: Potrat – hriech, vražda. V minulosti mnoho žien išlo na potrat z nevedomosti, zo strachu. V Rusku idú ženy na potrat z nevedomosti, prevláda slabá viera, bezradnosť – výsledok hriešneho života. Prostriedky antikoncepcie – je to bránenie počatiu. Využívať dni plánovaného počatia. Abortívne prostriedky sú mechanické a chemické. Antikoncepciou sa stávajú ženy živými cintorínmi. Ani nevedia, koľko počatých životov v sebe zabijú. Chemická antikoncepcia vyvoláva rakovinu. Cirkev vstupuje do riešenia, pretože je to proti zdraviu, proti životu, proti viere. Veriaci lekár stále poučí nerozhodnú ženu.

Nehľadajme hranicu ľahkého a ťažkého hriechu. Pápež Benedikt XVI. pri jednej príležitosti povedal bohoslovcom: „Neuvažujte, či je to ľahký alebo ťažký hriech. Jednoducho je to hriech!“ Hriech – sebaukájanie – vrchol ľadovca. Prerušovaný intímny vzťah. Skôr rozmýšľajme! Zachovajme veci, ktoré sa zachovať dajú. Jedným z hriechov je aj sterilizácia. Najväčšia hlúposť. Trvalé uškodenie na zdraví. Žena je dotlačená niekedy k sterilizácií mužom. Je potrebné a nutné naučiť sa zdržanlivosti pred manželstvom. Cirkev nevchádza do intímnych vzťahov, ako, kedy, koľko. Brániť sa intímnemu vzťahu v manželstve je hriechom, ak nie sú príčiny: choroba, alkohol. Ženy, nevydierajte svojich mužov sexuálnym životom! Ženy nech sú podriadené svojim mužom. Hlavou Cirkvi je Kristus. Hlavou rodiny je muž. Muž je prostredníkom medzi Bohom a rodinou. Muž, v pote tváre budeš zarábať na chlieb! Hoci budeš túžiť po mužovi, on bude vládnuť nad tebou. Nechcime brať všetko do svojich rúk. Veľa trpíme v rodine: pre mužov, pre deti, pre financie.

Neveriaci muž sa posväcuje ženou veriacou. Svedectvo je v rodine! Sv. Monika sa 18 rokov modlila za svojho syna Augustína. Sv. Ambróz povedal sv. Monike: „Nemôžu byť nevyslyšané tvoje modlitby.“ Poznáme kajúceho lotra. Vytrvalo sa modlime za svoju rodinu. Rozdávať lásku svojim deťom, dávať teplo domova a odovzdať dar viery. Žena má byť príkladom modlitby, má znášať v pokore ťažkosti, žiť intenzívnym životom prijímania sviatostí. Matky, to je armáda, ktorá sa modlí za svet! Svet potrebuje matky. Pán nás miluje Keď chodíme s Ježišom, Ježiš chodí s nami.