Svätí milovali! To bolo ich celé tajomstvo. (Lacordaire)
BO

Modlitba

Sobotňajšou témou kázne bola modlitba. Modlitbou vyjadruje človek svoj vzťah k Bohu. V našom každodennom živote by mala ísť vždy modlitba a práca popri sebe. Takto nám to hovorí aj výrok ,,Ora et labora“ čiže ,,Modli sa a pracuj. “

Prvým predpokladom na modlitbu je túžba po Bohu. Možno ešte nevieme, ako sa máme modliť, ale túžime po modlitbe a voláme: ,,Pane, nauč nás modliť sa!“ Tak ako človek dospieva a mení sa, tak sa mení aj jeho modlitba. Iná je modlitba dieťaťa, iná dospelého, iného chorého a iná je modlitba starého človeka, a preto každý deň volajme ,,Pane nauč nás modliť sa!“

Druhým predpokladom na modlitbu je vzývanie Ducha Svätého. Voláme k Duchu Svätému, aby nám pomohol správne sa modliť.

Tretím predpokladom sú správne podmienky na modlitbu. Snaha sústrediť sa na modlitbu v správny čas, na správnom mieste a v správnej polohe.

Medzi základné prvky modlitby patria chvála, vďaka, odprosenie a prosby. Modliaci sa vo svojich modlitbách často len prosia Boha o zdravie, o silu, o pomoc. Nezabúdajme však Boha odprosovať, chváliť, ďakovať mu a zvelebovať ho.

Ak sa nedokážeme pri modlitbe sústrediť, môžu nám pomôcť aj nasledovné pomôcky: predstavme si Krista pred sebou alebo Krista vo svojej duši. Zapojme do modlitby čo najviac zmyslov: zrak (socha, obrázok, maľby, svetlo sviec), sluch (hudba, pieseň) či čuch (kvety, kadidlo). Toto všetko nám môže pomôcť v modlitbe.

Aký je teda zmysel modlitby, načo sa máme vlastne modliť? Keď sa modlíme, Pán Boh nás požehnáva. Pán Ježiš povedal: ,,Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ Keď na nás idú ťažké chvíle, modlime sa. Aj Pán Ježiš sa často modlil. Modlil sa pri vzkriesení Lazára, v Getsemanskej záhrade, pri rozmnožení chlebov. Sväté písmo na mnohých miestach hovorí, že každá modlitba bude vyslyšaná. Koľkokrát sa však modlíme a naše modlitby zostávajú nevyslyšané. Prečo je to ale tak? Veď sa nemodlíme zle ani neprosíme o zlé veci, veď prosíme o dobré veci pre seba a svojich blízkych. Je to tak preto, lebo Pán Boh má pre nás pripravené lepšie a väčšie veci, ktoré mnohokrát pochopíme až po rokoch a niektoré dokonca až vo večnosti.

Každý z nás prežíva akúsi krízu, ,,temnú noc“ , ťažkosti pri modlitbe. Čo treba robiť, keď prichádza nechuť modliť sa? Niekedy stačí len zmeniť metódu. Odložiť modlitebnú knihu a začať sa len tak rozprávať s Bohom, v tichosti sedieť a počúvať Boha, hoci aj začať spievať. Zvláštnu silu dodáva modlitba v spoločenstve, modlitba doma v rodinách. V našom storočí je veľkou výzvou modlitba ruženca. Panna Mária nás učí a vyzýva k modlitbe ruženca, rozjímame nad tajomstvami z Kristovho života a prosíme Matku o orodovanie. Modlitba teda nie je pre nás len povinnosť, je to milosť. Milosť rozprávať sa s Bohom, teda hovoriť, ale zároveň aj počúvať. Nájsť si čas a v tichosti počúvať, čo nám Boh hovorí.

Na záver kázne odznelo, že najsilnejšou modlitbou pre nás je modlitba Otčenáš, lebo je to modlitba Božieho Syna Ježiša Krista.