Kto z človeka vyláka úsmev, začína mu otvárať bránu do neba. (G.Moser)
BO

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020.
„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť od 6. mája 2020 je už možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií aj nášho obecného Infokanálu, podľa zverejneného programu.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť Vaše zdravie.

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosím o rešpektovanie počtu miest, v chrámoch. V Jaklovciach 50 miest a vo Veľkom Folkmari 40 miest. Prosím veriacich, aby zaujali iba tie miesta na sedenie, resp. státie, ktoré sú označené. Dodržujme pravidlo obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov.

  • Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, ale je potrebné dodržať 2 metrové rozostupy (okrem členov spoločnej domácnosti). (Ak je priestor ozvučený)
  • Pri vstupe do kostola nech si každí veriaci dezinfikuje ruky.
  • Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  • Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy.
  • Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. V rade na sväté prijímanie takisto zachovávajte dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.
  • Spovedať budem v Jaklovciach v kaplnke Jána Nepomuckého a vo Veľkom Folkmari v spovednici, tak, že kňaz bude vo vnútri a spovedajúci sa, bude vonku na voľnom priestranstve. Dodržujte všetky hygienické predpisy (zdravie, rúško, 2 metrový odstup (okrem členov spoločnej domácnosti) ) ako aj dostatočný odstup od seba, kvôli spovednému tajomstvu.
  • Omše pre seniorov budú podľa vyhláseného programu (s platnosťou za nedeľu budem slúžiť v sobotu večer). Zároveň Vás prosím, aby ste boli ohľaduplní a na nedeľných sv. omšiach nechali priestor ostatným vekovým kategóriám (deťom, rodinám).
  • Prosím, rodičov prvoprijímajúcich detí, aby v nedeľu a prikázaný sviatok prichádzali na sv. omše do kostola s doprovodom jedného s rodičov. Svoju neúčasť a dôvod neúčasti na sv. omší oznámte kňazovi. (Keďže je obmedzený počet miest v kostole, aby ste neoznámením neúčasti neblokovali dve miesta, ktoré by mohli využiť ďalší).
  • V prípade nejakých potrieb a komunikácie s kňazom (pani kostolníčkami) som k dispozícii po svätej omši, cez bočný (vedľajší) vhod do sakristie.  

Všetkých povzbudzujem k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“

Váš duchovný otec                                                                                               Mgr. Jozef Bednarik, farský administrátor

Nie je možné pridávať komentáre.