Kríž, ty zostávaš svetlom sveta. (S.George)
BO

Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka – 20.január 2019

V nedeľu, 20.januára 2019, bola vo farskom kostole v Jaklovciach slávnostná odpustová sv. omša pri príležitosti sviatku patróna chrámu, sv. Antona Pustovníka. Hosťom a slávnostným kazateľom bol Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., katolícky kňaz Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista.

Vo svojom príhovore nás vyzval, podľa vzoru sv. Antona, k striedmosti a k častému čítaniu Svätého písma a rozjímania nad ním. Tiež poukázal na zaneprázdnenosť dnešných ľudí a na to, že vzťahy nám rozbíja práve “nedostatok” času, na ktorý sa vyhovárame. Slávnosť skrášlili svojim spevom deti a domáci chrámový spevácky zbor.

Všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto slávností úprimné Pán Boh zaplať.

d.o. Jozef

Nie je možné pridávať komentáre.