Ak sa chceme vzdať svojho ja, musíme si ho najskôr nájsť. (M.S.Peck)
BO

Turičné bdenie

Po sobotňajšej svätej omši nasledovalo večerné turičné bdenie. V prvotnej cirkvi sa konali celonočné bdenia. Išlo o chvály, piesne, Božie slovo, žalmy. Takto kresťania očakávali ráno a na úsvite slávili svätú omšu. Aj my sme očakávali hosťa – Ducha Svätého. Duch Svätý prichádza so svojimi darmi: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu. V náboženskom živote je veľa symbolov, aby sa to, čo je neviditeľné, stalo viditeľným. Celá liturgia bola postavená na symboloch Ducha Svätého a Božom slove.

Prvým symbolom Ducha Svätého je voda. Prítomnosť a účinkovanie Ducha Svätého je často spojené so symbolom vody. Duch Pánov sa vznášal na vodami pri stvorení sveta, Duch Svätý sa zjavuje nad riekou Jordán pri krste Pána Ježiša, my sa stávame chrámom Ducha Svätého pri Krste. Na znak toho boli veriaci pokropení vodou.

Druhým symbolom je symbol pomazania. Zvlášť pri vysluhovaní týchto sviatostí: krst, birmovanie, sviatosť kňazstva sa vzýva Duch Svätý a udeľuje sa pomazanie. Pomazanie sa používa ako sila a ochrana Ducha Svätého. Veriaci boli pomazaní olejom ako chrám, aby Duch Svätý ostal v nich a prebýval v nich.

Tretím symbolom Ducha Svätého je oheň. Oheň očisťuje, oheň zohrieva, oheň dáva svetlo, oheň je čosi živé. Symbolom prítomnosti, moci a sily Božej a Ducha Svätého je práve oheň. Okrem typického ohňa, ktorý vidíme, je aj duchovný oheň. Pri krste sa odovzdáva svieca, teda oheň, ktorý má v nás horieť, naše srdcia majú horieť a majú byť zapálené Božou láskou. Veriaci dostali sviece zapálené od paschálnej sviece, ktorá je symbolom zmŕtvychvstalého Krista a prosili, aby horeli Božou láskou a zapálili ňou aj iných.

Štvrtým symbolom je oblak a svetlo. Oblak sa vznáša a je medzi človekom a Bohom. Svetlo rozháňa tmu. Často potrebujeme byť v oblaku. V oblaku nás nerozptyľuje svet, keď je oblak, nevidíme ostatné. Aj my potrebujeme byť v oblaku, aby nás nerozptyľoval svet, byť osamote s Bohom. Oblak aj zahaľuje, a tým chráni človeka pre nepriateľom. V liturgii sa používa tymian ako vystupujúci dym, symbol Ducha Svätého a našich modlitieb, ktoré vystupujú k Bohu. Počas bdenia veriaci sypali tymian, aby aj ich modlitby vystúpili k Bohu a aby ich zahalil oblak, vzal pod svoj plášť, keď bude v blízkosti nepriateľ a aby dokázali zostať osamote v chvíľkach ticha s Bohom.

Piatym symbolom je ruka. V strachu, v temnote, na cestách potrebujeme ruku, ktorá nás sprevádza, podrží aj pohladí. Ježišovými rukami prichádzala Božia milosť a uzdravenie. Pán Ježiš posielal apoštolov do sveta, aby sa cez ich ruky diali znamenia a divy. Veriaci prichádzali ku kňazom, ktorí na nich kládli ruky. Bola to pripomienka na sviatosť birmovania, kde rukami biskupa dostali milosť Ducha Svätého. Kňazi vkladaním rúk na veriacich prosili o milosť a dary Ducha Svätého, aby Duch Svätý zostúpil do ich sŕdc.

Šiestym symbolom je pečať. Pečať dáva veciam právnu silu. Každý z nás bol poznačený nezmazateľnou pečaťou pri sviatosti krstu a birmovania. Dostali sme pečať na dušu pre večný život. Pečať sa v Písme svätom často spomína ako označenie svojich vyvolených, napr. pečať krvi baránka na dverách zachránila izraelský ľud. Kto nebude zapísaný v knihe života, bude zvrhnutý do ohnivého jazera. Preto veriaci symbolicky urobili svoje odtlačky prstov do symbolickej knihy života na znak toho, že chcú patriť Pánovi.

Siedmym symbolom je holubica. Holubica je tiež symbolom mieru a pokoja. Je to symbol, ktorý zvoláva Boží pokoj do duše človeka.

Tieto symboly nám vysvetľovali, ako cez sviatosti dostávame v živote milosti Ducha Svätého.