Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. (V.Borge)
BO

Výberové konania na riaditeľov škôl zriadených Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Rožňava

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Vladimírom Filom, rožňavským biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Mgr. Norbertom Bizem v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny, Ormisova 585/15, Revúca
Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, Rožňava
Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca v Lučenci

Termín podania prihlášky je 22. apríl 2014

Podrobnejšie informácie : http://www.burv.sk/vyberove-konania-na-riaditelov-skol-zriadenych-rimskokatolickou-cirkvou-biskupstvom-roznava/

Nie je možné pridávať komentáre.